U prilogu se nalaze odredbe u vezi sa Izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama koje stupaju na snagu 01.01.2024. godine i odnose se na izveštavanje o utrošku budžetskih sredstava, odnosno izdatke koji se sa više od 50% finansiraju iz budžetskih sredstava, a odnosi se na nabavke na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje, odnosno na nabavke do limita definisanih članom 27. Zakona o JN.

U prilogu se nalazi i Pravilnik koji je donet dana 25.12.2023. godine u vezi sa tim, i koji, između ostalog, definiše koji se podaci objavljuju na Portalu javnih nabavki, a u vezi sa nabavkama na koje se ZJN ne primenjuje.