1. Nastavak trenažnog procesa (u daljem tekstu: trening) vrhunskih sportista i ostalih sportista u sistemu sporta Republike Srbije počinje od 11. maja 2020. godine u svim sportskim objektima.

2. Treninzi svih vrhunskih sportista i ostalih sportista Republike Srbije (u daljem tekstu: sportisti) u sistemu sporta Republike Srbije koji su direktno ili indirektno u nadležnosti nacionalnih nadležnih sportskih saveza u Republici Srbiji mogu se nastaviti nakon ukidanja vanrednog stanja u Republici Srbiji, ukoliko se od strane svih subjekata (sportisti, treneri, ovlašćena lica sportskih klubova, ovlašćena lica sportskih objekata) omogući pridržavanje svih uslova i mera utvrđenih ovom preporukom.

3. Sportisti pri dolasku, odlasku i tokom treninga treba da se pridržavaju sledećih preporučenih mera:

 • sportistima i trenerima se preporučuje da na trening dolaze pojedinačno po mogućnosti u opremi za trening uz izbegavanje korišćenja prostorija svlačionice
 • korišćenje zajedničkih, pomoćnih prostorija, kao što su svlačionice, tuš kabine i sl. moguće je samo ukoliko postoji mogućnost da se nakon svakog korišćenja izvrši dezinfekcija te prostorije;
 • kada god je moguće treninge treba organizovati na otvorenom terenu
 • tokom pojedinačnih treninga preporučuje se da sportisti drže razmak od minimum 5 metara
 • za treninge u kontaktnim sportovima gde nije moguće držati fizičku distancu između trenera i sportista, preporučuje se da uvek isti trener i sportista odrade trening
 • sportisti treba da koristite svoja lična sredstva za higijenu (sapuni, peškiri i dr.);
 • tokom treninga sportista treba da koristi samo svoju bocu za vodu – sportsko piće – protein i ne treba da je deli ni sa kim drugim (isto se odnosi i na hranu koju eventualno koristi tokom treninga);
 • kada nije na treningu, sportista treba da se pridržava svih mera fizičkog razmaka kao mere prevencije u Republici Srbiji radi sprečavanja širenja COVID – 19.

4. Preporučuje se da organizatori treninga u saradnji sa odgovornim licima i rukovodstvom sportskih objekata obezbede sledeće uslove, odnosno da preduzmu sledeće mere:

 • za svaki trening treba da se uspostavi sistem vođenja evidencije treniranja (podaci o treneru, sportistima, tehničkom osoblju i drugom osoblju koji učestvuje u realizaciji treninga,; vreme treniranja, mesto izvođenja treninga) radi naknadno efikasnijeg epidemiološkog praćenja kontakata u slučaju pojave COVID -19 među osobama koje su prisustvovale treningu.
 • pri dolasku na trening, organizator treninga treba da prikupi informacije od svakog sportiste, trenera, ostalog tehničkog i drugog osoblja koje učestvuje u realizaciji treninga o postojanju nekog od simptoma koji može ukazati na infekciju virusom SARS-CoV-2 (temperatura, kašalj, malaksalost, otežano disanje i dr.), te ukoliko postoji bilo koji simptom sportista ne bi trebalo da bude pušten u objekat, odnosno sportista treba da se udalji sa treninga i uputi nadležnom lekaru;
 • ukoliko se tokom treninga pojavi bilo koji simptom koji ukazuje na COVID – 19 infekciju bilo kog sportiste, trenera, tehničkog ili drugog osoblja na treningu, trening treba da se odmah prekine, a osoba sa simptomima uputi lekaru;
 • organizator treninga treba da obezbedi posebnu korpu u koju se bacaju sva potrošena plastična i druga ambalaža, kao i papirne maramice – ubrusi i čiji sadržaj se, nakon treninga, stavlja u posebno zatvorenu plastičnu kesu koja se potom odlaže kao komunalni otpad;
 • u sportskom objektu gde se trening održava ili se taj objekat koristi pri održavanju treninga treba da budu postavljena sredstva za dezinfekciju ruku;
 • pre početka i nakon završetka treninga, organizator treninga treba da dezinfikuje fiksirane sportske sprave koje su korišćene pri treningu sportista;
 • pre i nakon svakog treninga sve lopte, kao i drugi sportski rekviziti koji se koriste na treningu treba da budu dezinfikovani sredstvom sa najmanje 70% alkohola;
 • organizator treninga treba da o svakom održanom treningu vodi posebnu evidenciju u kojoj se moraju navesti imena svih osoba koje su bile prisutne radi naknadnog, eventualnog, epidemiološkog praćenja kontakata;
 • organizatori treninga u saradnji sa rukovodstvom sportskih objekata treba da obezbede da vremenski razmak u rasporedu između dva treninga bude minimalno 15 minuta;
 • sve zatvorene prostorije koje koriste sportisti, treneri, tehničko ili drugo osoblje treba da budu redovno provetravane prirodnim putem, otvaranjem vrata i prozora, a ukoliko vremenske prilike dozvoljavaju prozori mogu biti stalno otvoreni, kako bi se obezbedila prirodna ventilacija;
 • upotreba centralne klimatizacije nije preporučljiva.

5. Preporučuje se svim nadležnim nacionalnim sportskim savezima u Republici Srbiji, kao i svim organizacijama u oblasti sporta (klubovima) u direktnoj ili indirektnoj nadležnosti tih saveza, da kada god je to moguće, organizuju kontrolisane (karantinske) trenažne pripreme svojih sportista u kom slučaju treba da preduzmu sledeće mere: 

 • svi sportisti, treneri i ostala lica koja su uključena u kontrolisane (karantinske) pripreme, kao i organizatori treninga treba da se pridržavaju svih mera utvrđenih ovom instrukcijom, za sve vreme trajanja priprema;
 • sva lica koja rade u objektima koje koriste sportske ekipe (recepcioneri, konobari, kuvari, lica angažovana za održavnje čistoće i dr.), treba sve vreme da nose zaštitne maske i poštuju sve ostale utvrđene mere prevencije u Republici Srbiji radi sprečavanja širenja COVID – 19.

6. Pre početka trenažnog procesa preporučuje se da se sportistima i sportskim stručnjacima utvrdi stanje zdravstvene sposobnosti, koje pored propisinih zdravstvenih pregleda, uključuje i serološki test u skladu sa preporukama, a što će bliže biti utvrđeno podzakonskim aktom Zakona o sportu („Službeni glasnik RS”, broj 10/16) kojima se reguliše utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sportista i sportskih stručnjaka za obavljanje sportskih aktivnosti i učestvovanje na sportskim takmičenjima.

7. Preporučuje se da ministar nadležan za poslove zdravlja i ministar nadležan za sport po prioritetu pristupe donošenju podzakonskog akta Zakona o sportu iz tačke 6. ove instrukcije kojim se bliže uređuju način, vrsta, obim i rokovi u kojima se sprovode zdravstveni pregledi sportista i sportskih stručnjaka, a kojim će se utvrditi i mera prevencije, sprečavanja širenja i smanjenja rizika bolesti COVID – 19 kroz obavljanje zdravstvenih pregleda sportista i sportskih stručnjaka.

08 Broj: 53-3455/2020-7

U Beogradu, 28.april 2020. godine

KRIZNI ŠTAB ZA SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19

PREUZMITE INSTRUKCIJE U PDF FORMATU