Dnevni red

1. Izbor radnog predsedništva,

– Izbor Verifikacione komisije

– Izbor zapisničara i overivača zapisnika

2. Usvajanje zapisnika sa predhodne Skupštine

3. Izveštaj Nadzornog odbora Sportskog saveza Pančevo i usvajanje finansijskog izveštaja Sportskog saveza Pančevo za 2017. godinu.

4. Informacije o aktivnostima Sportskog saveza Pančevo u 2018. godini i planovi za 2019. godinu.

5. Razno


Poziv za predstojeću redovnu Skupštinu Sportskog saveza Pančevo u PDF formatu možete preuzeti na linku ispod.

Poziv za redovnu Skupštinu Sportskog saveza Pančevo 14.12.2018.