Na osnovu člana 9. Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku finansiranja potreba u oblasti sporta na teritoriji grada Pančeva (”Službeni list grada Pančeva” broj 1/17 i 30/18) i članova 44. i 66. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“ broj 129/07, 83/14- dr. zakon, 101/16-dr. zakon i 47/18), članova 54. i 98. stav 2. Statuta grada Pančeva („Službeni list grada Pančeva“ broj 25/15-prečišćen tekst, 12/16, 8/19 i 16/19), Gradonačelnik grada Pančeva raspisuje

JAVNI POZIV

ZA SUFINANSIRANjE GODIŠNjIH PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI SPORTA
U GRADU PANČEVU ZA 2020. GODINU

 

Gradonačelnik grada Pančeva poziva sve zainteresovane sportske organizacije i druga pravna lica da svojim programima i projektima konkurišu za sufinansiranje svojih godišnjih aktivnosti u oblasti sporta u sledećim segmentima:

A) Predškolski i školski sport (obrazac, budžet, izjava i saglasnost)

B) Sportska rekreacija (obrazac, izjava i saglasnost)

V) Sport osoba sa sa invaliditetom (obrazac, izjava i saglasnost)

G) Takmičarski sport (obrazac, budžet, izjava i saglasnost)

D) Sport u naseljenim mestima sa teritorije grada Pančeva ( obrazac, budžet, saglasnost i izjava )

Đ) Organizacija sportskih manifestacija od interesa za grad Pančevo (obrazac, saglasnost i izjava )

E) Programi i projekti za učešće na Olimpijskim igrama-TOKIO 2020 (zahtev, saglasnost i izjava)

Ž) Programi i projekti od posebnog značaja za grad Pančevo u 2020. godini (zahtev, saglasnost i izjava)

 

1. Ciljevi javnog poziva:

 • Podsticanje i stvaranje uslova za unapređenje sportske rekreacije, odnosno bavljenja građana sportom, posebno dece, omladine, žena i osoba sa invaliditetom
 • Unapređivanje stručnog rada u sportu putem edukacija trenera za stručno – pedagoški rad, prepoznavanje talenata, praćenje stanja treniranosti i drugo
 • Promovisanje sporta kao segment zdravog životnog stila
 • Podsticanje i podržavanje sporta u naseljenim mestima sa teritorije grada Pančeva
 • Podržavanje rezultata vrhunskog sporta
 • Promovisanje Grada kroz organizaciju sportskih takmičenja i manifestacija
 • Promovisanje sportskih programa i projekata od posebnog značaja za grada Pančevo

 

2. Predmet sufinansiranja programa i projekata

 • Godišnji programi i projekti iz oblasti predškolskog i školskog sporta
 • Godišnji programi i projekti iz oblasti sportske rekreacije
 • Godišnji programi i projekti sportsko-rekreativne aktivnosti osoba sa invaliditetom
 • Godišnji programi i projekti u oblasti takmičarskog sporta
 • Godišnji programi i projekti za sport u naseljenim mestima sa teritorije grada Pančeva
 • Programi i projekti za realizaciju sportskih manifestacija od interesa za grad Pančevo
 • Programi i projekti za učešće sportista grada Pančeva na Olimpijskim igrama-TOKIO 2020
 • Godišnji programi i projekti koji su od posebnog značaja za grad Pančevo

Sredstva za sufinansiranje godišnjih programa i projekata u oblasti sporta u gradu Pančevu za 2020. godinu biće planirana Odlukom o budžetu grada Pančeva za 2020. godinu.

U okviru programa i projekata finansijski će biti prevashodno podržani troškovi za:

 • Kotizaciju za takmičenja
 • Prevoz na takmičenja
 • Pripreme takmičara
 • Troškovi sudija i delagata
 • Rekvizite i opremu
 • Zakup termina u sportskim objektima
 • Sportske stručnjake, stručnjake u sportu, trenere, sportiste i administrativne radnike
 • Druge materijalne troškove u skladu sa zakonom, drugim propisima i opštim i drugim aktima organa grada Pančeva

 

3. Opšti i posebni uslovi poziva

Pravo na su/finansiranje sportskih programa i projekata imaju sve sportske organizacije i druga pravna lica, kao i pojedinci u segmentu finansiranja sportskih stručnjaka u sportskim organizacijama i drugim pravnim licima, koje ispunjavaju sledeće uslove:

 • Da imaju svojstvo pravnog lica sa sedištem na teritoriji grada Pančeva (Ispunjenost ovog uslova podnosioci prijave i/ili zahteva dokazuju dostavljanjem rešenja APR-a o registarciji).
 • Da postoje i rade najmanje godinu dana. (Ispunjenost ovog uslova podnosioci prijave i/ili zahteva dokazuju dostavljanjem rešenja APR-a o registarciji.)
 • Da nisu u postupku likvidacije, stečaja i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti, da nemaju blokadu poslovnog računa, poreske dugove i dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja, da nisu u poslednje dve godine pravosnažnom odlukom kažnjavani za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa njihovom delatnošću, finansijskim poslovanjem, korišćenjem imovine, radom sa decom i sprečavanjem negativnih pojava u sportu. (Ispunjenost ovih uslova podnosioci prijave i/ili zahteva dokazuju dostavljanjem uverenja iz Prekršajnog i Privrednog suda.)
 • Da imaju iskustvo u realizaciji programa i projekta za koji podnose prijavu/zahtev. (Ispunjenost ovog uslova dokazuju podnosioci prijave i/ili zahteva tako što će u prijavi/zahtevu za sufinansiranje godišnjeg programa i projekta opisati dosadašnja iskustva. Davalac sredstava zadržava pravo da zatraži dokaze od podnosioca zahteva kojima potkrepljuju svoje tvrdnje.)
 • Da su ispunili svoje ugovorne i druge obaveze prema ustanovama, javnim i javno komunalnim preduzećima, čiji je osnivač grad Pančevo, zaključno sa 30.11.2019. godine. (Izjavu o ispunjenosti uslova i prihvatanju obaveza podnosioca prijave/zahteva, odnosno korisnika sredstava iz Budžeta grada Pančeva za 2020.godinu, a davalac sredstava može da zatraži na uvid sledeće dokaze: plaćene račune, potvrde ili slično, odnosno sam da pribavi dokaze od nadležnih ustanova i preduzeća.)
 • Da svojim projektom podstiču i stvaraju uslove za unapređenje sporta za sve, a posebno dece, omladine, žena i osoba sa invaliditetom. (Ispunjenost ovog uslova dokazuju podnosioci prijave i/ili zahteva i to u samom programu ili projektu u delu opisa projekta.)
 • Da u većoj meri unapređuje kvalitet sporta u segmentu za koji konkurišu. (Ispunjenost ovog uslova dokazuju podnosioci prijave i/ili zahteva i to u samom programu ili projektu, u delu opisa projekta.)
 • Da je sportska organizacija koja je podnosilac prijave i/ili zahteva donela odluku kojim su porodica sa troje i više dece oslobođena plaćanja troškova članarine za decu uzrasta do 14 godina. (Ispunjenost ovog uslova dokazuje se dostavljanjem odluke o oslobađanju plaćanja troškova članarine.)
 • Da je sportska organizacija koja je podnosilac prijave i/ili zahteva član Sportskog saveza Pančevo. (Ispunjenost ovog uslova dokazuju i podnosioci prijave i/ili zahteva, i to dostavljanjem potvrde Sportskog saveza Pančevo da je sportska organizacija – podnosilac prijave član Sportskog saveza Pančevo.)
 • Uplata Gradske administrativne takse u iznosu od 124,00 dinara na račun broj: 840-742241843-03, broj modela: 97, poziv na broj: 02-226, namena Tarifni broj 1. Odluke o gradskim administrativnim taksama („Službeni list grada Pančeva“ br. 16/08, 26/09, 25/10, 38/12, 24/13, 29/14, 14/15, 37/15, 38/16, 33/17 i 34/18).

 

4. Rok

Rok za predaju konkursne dokumentacije za sufinansiranje godišnjih programa i projekata iz oblasti sporta u gradu Pančevu za 2020. godinu je do 31. decembra 2019. godine. Javni poziv će se objaviti u nedeljnom listu „Pančevac“ i na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva, (www.pancevo.rs).

Prijava sa potpunom konkursnom dokumentacijom predaje se u prostorijama Sportskog saveza Pančevo, Masarikova 1a (u vremenu od 8 do 15 časova), sa naznakom: “Javni poziv za sufinansiranje godišnjih programa i projekata iz oblasti sporta u gradu Pančevu za 2020.godinu“ sa nazivom oblasti: predškolski i školski sport, sportska rekreacija, takmičarski sport, sport u naseljenim mestima sa teritorije grada Pančeva, sport osoba sa invaliditetom, organizacija sportskih manifestacija od interesa za grad Pančevo, Programi i projekti za učešće na Olimpijskim igrama-TOKIO 2020 i Programi i projekti od posebnog značaja za grad Pančevo.
Prijave i potpunu dokumentaciju dostaviti u zatvorenoj koverti sa napomenom » NE OTVARAJ – JAVNI POZIV«

Prijave se mogu dostaviti i preporučenom pošiljkom putem pošte.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje!

 

5. Dodatne informacije

Sve dodatne informacije u vezi sa javnim pozivom mogu se dobiti svakog radnog dana od 8 do 15 časova u prostorijama Sportskog saveza Pančevo, Masarikova 1a i u Sekretarijatu za javne službe i socijalna pitanja Gradske uprave grada Pančeva, Trg Kralja Petra I br. 2-4, II sprat, ili na telefon Biljane Mioč broj 064/866-22-90.