Na osnovu člana 9. Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku finansiranja potreba u oblasti sporta na teritoriji grada Pančeva (“Službeni list grada Pančeva“ broj 1/17 i 30/18) i članova 44. i 66. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“ broj 129/07, 83/14- dr. zakon, 101/16-dr. Zakon, 47/18 i 111/21-dr. zakon), članova 54. i 98. stav 2. Statuta grada Pančeva („Službeni list grada Pančeva“ broj 25/15-prečišćen tekst, 12/16, 8/19, 16/19 i 2/21), Gradonačelnik grada Pančeva raspisuje Javni poziv za sufinansiranje godišnjih programa i projekata u oblasti sporta u gradu Pančevu za 2023. godinu.

Gradonačelnik grada Pančeva poziva sve zainteresovane sportske organizacije i druga pravna lica da svojim programima i projektima konkurišu za sufinansiranje svojih godišnjih aktivnosti u oblasti sporta u sledećim segmentima:

A) Predškolski i školski sport
B) Sportska rekreacija
V) Sport osoba sa invaliditetom
G) Takmičarski sport
D) Sport u naseljenim mestima sa teritorije grada Pančeva
Đ) Organizacija sportskih manifestacija od interesa za grad Pančevo
E) Programi i projekti od posebnog značaja za grad Pančevo u 2023. godini

Više informacija na http://www.pancevo.rs/konkursi-i-javni-pozivi/javni-poziv-za-sufinansiranje-godisnjih-programa-i-projekata-u-oblasti-sporta-u-gradu-pancevu-za-2023-godinu/