Na osnovu člana 9. Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku finansiranja potreba u oblasti sporta na teritoriji grada Pančeva (”Službeni list grada Pančeva” broj 1/17 i 30/18) i članova 44. i 66. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“ broj 129/07, 83/14- dr. zakon 101/16-dr. zakon i 47/18), članova 54. i 98. stav 2. Statuta grada Pančeva („Službeni list grada Pančeva“ broj 25/15–prečišćen tekst i 12/16), Gradonačelnik grada Pančeva raspisuje

JAVNI POZIV

ZA SUFINANSIRANjE GODIŠNjIH PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI SPORTA

U GRADU PANČEVU ZA 2019. godinu

Gradonačelnik grada Pančeva poziva sve zainteresovane sportske organizacije i druga pravna lica da svojim programima i projektima konkurišu za sufinansiranje svojih godišnjih aktivnosti u oblasti sporta u sledećim segmentima:

A) Predškolski i školski sport (obrazac , budžet i kriterijumi)

B) Sportska rekreacija (obrazac i kriterijumi)

V) Sport osoba sa sa invaliditetom (obrazac i kriterijumi)

G) Takmičarski sport (obrazac I1 i K1, budžet i kriterijumi)

D) Sport u naseljenim mestima sa teritorije grada Pančeva (obrazac za individualni i kolektivni sport, budžet i kriterijumi)

Đ) Organizacija sportskih manifestacija od interesa za grad Pančevo (obrazac i kriterijumi)

E) Programi i projekti za učešće na Olimpijskim igrama-TOKIO 2020 (zahtev i kriterijumi)

Ž) Programi i projekti od posebnog značaja za grad Pančevo u 2019.godini (zahtev i kriterijumi)

 

1. Ciljevi javnog poziva:

 1. Podsticanje i stvaranje uslova za unapređenje sportske rekreacije, odnosno bavljenja građana sportom, posebno dece, omladine, žena i osoba sa invaliditetom
 2. Unapređivanje stručnog rada u sportu putem edukacija trenera za stručno – pedagoški rad, prepoznavanje talenata, praćenje stanja treniranosti i drugo
 3. Promovisanje sporta kao segment zdravog životnog stila
 4. Podsticanje i podržavanje sporta u naseljenim mestima sa teritorije grada Pančeva
 5. Podržavanje rezultata vrhunskog sporta
 6. Promovisanje Grada kroz organizaciju sportskih takmičenja i manifestacija
 7. Promovisanje sportskih programa i projekata od posebnog značaja za grada Pančevo

 

2. Predmet sufinansiranja programa i projekata

 • Godišnji programi i projekti iz oblasti predškolskog i školskog sporta
 • Godišnji programi i projekti iz oblasti sportske rekreacije
 • Godišnji programi i projekti sportsko-rekreativne aktivnosti osoba sa invaliditetom
 • Godišnji programi i projekti u oblasti takmičarskog sporta
 • Godišnji programi i projekti za sport u naseljenim mestima sa teritorije grada Pančeva
 • Programi i projekti za realizaciju sportskih manifestacija od interesa za grad Pančevo
 • Programi i projekti za učešće sportista grada Pančeva na Olimpijskim igrama-TOKIO 2020
 • Godišnji programi i projekti koji su od posebnog značaja za grad Pančevo

Sredstva za sufinansiranje godišnjih programa i projekata u oblasti sporta u gradu Pančevu za 2019. godinu biće planirana Odlukom o budžetu grada Pančeva za 2019. godinu.

U okviru programa i projekata finansijski će biti prevashodno podržani troškovi za:

 • Kotizaciju za takmičenja
 • Prevoz na takmičenja
 • Pripreme takmičara
 • Troškovi sudija i delagata
 • Rekvizite i opremu
 • Zakup termina u sportskim objektima
 • Sportske stručnjake, stručnjake u sportu, trenere, sportiste i administrativne radnike
 • Druge materijalne troškove u skladu sa zakonom, drugim propisima i opštim i drugim aktima organa grada Pančeva

 

3. Opšti uslovi javnog poziva

Pravo na sufinansiranje sportskih programa i projekata ima organizacija koja ispunjava sledeće uslove:

 • Da ima svojstvo pravnog lica sa sedištem na teritoriji grada Pančeva
 • Da postoji i radi najmanje godinu dana (ovaj uslov se ne primenjuje na programe i projekte granskih sportskih saveza i stručnih sportskih udruženja) (član 17. Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku finansiranja potreba u oblasti sporta na teritoriji grada Pančeva (”Službeni list grada Pančeva” broj 1/17 i 30/18)
 • Da su sa uspehom realizovali odobreni program ili projekat, ukoliko su bili nosioci programa ili projekta u 2018.godini kao i da su ispunili svoje ugovorene obaveze prema gradu Pančevu (podneli narativne i finansijske izveštaje o utrošku dobijenih budžetskih sredstava)
 • Da nije u postupku likvidacije, stečaja i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti, da nema blokadu poslovnog računa, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja, da nije u poslednje dve godine pravosnažnom odlukom kažnjavana za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa svojim finansijskim poslovanjem, korišćenjem imovine, radom sa decom i sprečavanjem negativnih pojava u sportu (član 18. Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku finansiranja potreba u oblasti sporta na teritoriji grada Pančeva (”Službeni list grada Pančeva” broj 1/17 i 30/18) )
 • Da je donela odluku kojom se oslobađaju plaćanja troškova članarine porodice sa troje i više dece uzrasta do četrnaeste godine (član 18. Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku finansiranja potreba u oblasti sporta na teritoriji grada Pančeva (”Službeni list grada Pančeva” broj 1/17 i 30/18)
 • Da je ispunila svoje ugovorne i druge obaveze prema ustanovama, javnim i javno komunalnim preduzećima, čiji je osnivač grad Pančevo, zaključno sa 30.11.2018. godine
 • Da podstiče i stvara uslove za unapređenje sporta za sve, a posebno dece, omladine, žena i osoba sa invaliditetom
 • Da u većoj meri unapređuje kvalitet sporta u segmentu za koji konkuriše

 

4. Posebni uslovi javnog poziva:

 • Sportske i druge organizacije su u obavezi da imaju urednu i dostupnu dokumentaciju, kao i evidenciju o svom članstvu
 • Sportske organizacije koje konkurišu za segment takmičarskog sporta ostvaruju prednost ukoliko imaju sve selekcije, a moraju biti članice Sportskog saveza Pančevo
 • U segmentu takmičarskog sporta sufinansiraće se samo sportske organizacije koje su prepoznate kao nosioci sportske grane u skladu sa Rešenjem o kategorizaciji organizacija u oblasti sporta u gradu Pančevu (”Službeni list grada Pančeva” broj 1/17)
 • Sportske i druge organizacije moraju imati obezbeđeno minimum 10% sopstvenih ili sponzorskih/donatorskih sredstava u odnosu na dobijena sredstava iz budžeta grada Pančeva u toku 2019. godine
 • Sportske organizacije koje su istupile iz sistema takmičenja u 2018. godini, neće se sufinansirati iz budžeta grada za 2019. godinu.

Način raspolaganja sredstvima iz budžeta grada i druge obaveze definišu se Ugovorom koji zaključuje Gradonačelnik grada Pančeva i korisnik sredstava, a u skladu sa Odlukom o budžetu grada Pančeva za 2019. godinu, Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku finansiranja potreba u oblasti sporta na teritoriji grada Pančeva i drugim propisima.

 

5. Rok

Rok za predaju konkursne dokumentacije za sufinansiranje godišnjih programa i projekata iz oblasti sporta u gradu Pančevu za 2019. godinu je do 28. decembra 2018. godine). Javni poziv će se objaviti u nedeljnom listu „Pančevac“ i na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva, (www.pancevo.rs).

Prijava sa potpunom konkursnom dokumentacijom predaje se u prostorijama Sportskog saveza Pančevo, Masarikova 1a (u vremenu od 8 do 15 časova), sa naznakom: “Javni poziv za sufinansiranje godišnjih programa i projekata iz oblasti sporta u gradu Pančevu za 2019.godinu“ sa nazivom oblasti: predškolski i školski sport, sportska rekreacija, takmičarski sport, sport u naseljenim mestima sa teritorije grada Pančeva, sport osoba sa invaliditetom, organizacija sportskih manifestacija od interesa za grad Pančevo, Programi i projekti za učešće na Olimpijskim igrama-TOKIO 2020 i Programi i projekti od posebnog značaja za grad Pančevo.

Prijave i potpunu dokumentaciju dostaviti u zatvorenoj koverti sa napomenom » NE OTVARAJ – JAVNI POZIV«

Prijave se mogu dostaviti i preporučenom pošiljkom putem pošte.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje!

 

6. Dodatne informacije

Sve dodatne informacije u vezi sa javnim pozivom mogu se dobiti svakog radnog dana od 8 do 15 časova u prostorijama Sportskog saveza Pančevo, Masarikova 1a i u Sekretarijatu za javne službe i socijalna pitanja Gradske uprave grada Pančeva, Trg Kralja Petra I br. 2-4, II sprat, ili na telefon Biljane Mioč broj 064/866-22-90