1. Otpočinjanje trenažnog procesa (u daljem tekstu: trening) vrhunskih sportista i ostalih sportista u sistemu sporta Republike Srbije počinje počev od 28. aprila 2020. godine na otvorenom prostoru, odnosno u sportskim objektima otvorenog tipa.

2. Trenažni procesi svih vrhunskih sportista i ostalih sportista Republike Srbije (u daljem tekstu: sportisti) u sistemu sporta Republike Srbije koji su direktno ili indirektno u nadležnosti nacionalnih nadležnih sportskih saveza u Republici Srbiji mogu početi ukoliko se od strane svih subjekata (sportisti, treneri, ovlašćena lica sportskih klubova, ovlašćena lica sportskih objekata) omogući pridržavanje svih uslova i mera utvrđenih ovom instrukcijom.

3. Sportisti se pri dolasku, odlasku i tokom treninga moraju pridržavati sledećih mera:

 • pri dolasku i oddasku sa treninga sportista je dužan da nosi zaštitnu masku i rukavice;
 • sportista mora na trening da dolazi i odlazi sa njega sam ili najviše u društvu još jednog lica;
 • pri dolasku na trening i odlasku sa treninga sportista je dužan da se pridržava svih mera fizičkog razmaka kao mere prevencije u Republici Srbiji radi sprečavanja širenja COVID – 19 ;
 • korišćenje zajedničkih, pomoćnih prostorija, kao što su svlačionice, tuš kabine i sl. moguće je samo ukoliko postoji mogućnost da se nakon svakog korišćenja izvrši dezinfekcija te prostorije;
 • sportisti moraju koristiti svoja lična sredstva za higijenu (sapuni, peškiri i dr.);
 • pri ostavljanju stvari, sportista je dužan da ih ostavi u svojoj zasebnoj torbi koja je zatvorena;
 • okom treninga sportista mora da koristi samo svoju bocu za vodu – sportsko piće – protein i ne sme je deliti ni sa kim drugim (isto se odnosi i na hranu koju eventualno koristi tokom treninga);
 • po dolasku na trening i nakon završenog treninga sportisti su dužni da operu ruke sapunom i toplom vodom u trajanju od najmanje 20 sekundi;
 • kada nije na treningu, sportista je dužan da se pridržava svih mera fizičkog razmaka kao mere prevencije u Republici Srbiji radi sprečavanja širenja COVID – 19 .

4. Organizatori treninga u saradnji sa odgovornim licima i rukovodstvom otvorenih sportskih objekata moraju da obezbede sledeće uslove, odnosno da preduzmu sledeće mere:

 • pri dolasku na trening, organizator treninga je dužan da prikupi informacije od svakog sportiste, trenera, ostalog tehničkog i drugog osoblja koje učestvuje u realizaciji treninga o postojanju nekog od simptoma koji može ukazati na infekciju virusom COVID- 19 (temperatura, kašalj, malaksalost, otežano disanje i dr.), te ukoliko postoji bilo koji simptom sportista neće biti pušten u objekat, odnosno sportista se udaljava sa treninga i upućuje nadležnom lekaru;
 • pri dolasku na trening svim sportistima, trenerima, ostalom tehničkom i drugom osoblju koje učestvuje u realizaciji treninga meri se telesna temperatura – svaki sportista, trener, tehničko ili drugo lice koje ima povišenu telesnu temperaturu se udaljava sa treninga i upućuje nadležnom lekaru;
 • o prikupljenim informacijama iz alinije 1. i 2. ove tačke, organizator treninga dužan je da vodi evidenciju;
 • ukoliko se pojavi bilo koji simptom koji ukazuje na COVID- 19 infekciju bilo kog sportiste, trenera, tehničkog ili drugog osoblja na treningu, trening se odmah prekida, osoba sa simptomima se upućuje lekaru, dok se sve ostala lica podvrgavaju testiranju na prisustvo COVID- 19 infekcije i ostaju u izolaciji dok ne dobiju rezultate testiranja;
 • organizator treninga je dužan da obezbedi posebnu korpu u koju se bacaju sva potrošena plastična i druga ambalaža, kao i papirne maramice – ubrusi i čiji sadržaj se, nakon treninga, stavlja u posebno zatvorenu plastičnu kesu koja se potom odlaže kao komunalni otpad;
 • u sportskom objektu gde se trening održava ili se taj objekat koristi pri održavanju treninga moraju biti postavljena sredstva za dezinfekciju ruku i odeće i obuće sportista;
 • pre početka i nakon završetka treninga, organizator treninga je dužan da dezinfikuje fiksirane sportske sprave koje su korišćene pri treningu sportista koji je održan na otvorenom;
 • pre i nakon svakog treninga sve lopte, kao i drugi sportski rekviziti koji se koriste na treningu moraju se dezinfikovati sredstvom sa najmanje 70% alkohola;
 • organizator treninga je dužan da o svakom održanom treningu vodi posebnu evidenciju u kojoj se moraju navesti imena svih osoba koje su bile prisutne radi naknadnog, eventualnog, epidemiološkog praćenja kontakata.
 • organizatori treninga u saradnji sa rukovodstvom otvorenih sportskih objekata su dužni da obezbede da vremenski razmak u rasporedu između dva treninga bude minimalno 30 minuta
 • sve zatvorene prostorije koje koriste sportisti, treneri, tehničko ili drugo osoblje moraju biti redovno provetravane prirodnim putem, otvaranjem vrata i prozora, a ukoliko vremenske prilike dozvoljavaju prozori mogu biti stalno otvoreni kako bi se obezbedila prirodna ventilacija. Upotreba centralne klimatizacije nije dozvoljena.

6. Održavanje treninga se organizuje na otvorenom sportskom objektu, odnosno otvorenom prostoru na kome postoje uslovi za obavljanje treninga pod uslovima i na način da se, pored mera utvrđenih tačkom 3. ove instrukcije, poštuju i sledeće mere:

 • sportisti moraju biti fizički udaljeni jedan od drugog najmanje dva (2) metra, a za svakog sportistu mora postojati prostor od najmanje 10 kvadratnih metara;
 • na treningu može istovremeno biti najviše 10 osoba uključujući i trenera, dok broj tehničkog i drugog osoblja mora biti sveden na apsolutni minimum i to tako da ni u jednom momentu ukupan broj lica na otvorenom sportskom objektu u delu u kome se odvija trening (fudbalski teren i sl.) ne može preći ukupan broj od 12 lica.

7. Preporučuje se svim nadležnim nacionalnim sportskim savezima u Republici Srbiji, kao i svim organizacijama u oblasti sporta (klubovima) u direktnoj ili indirektnoj nadležnosti tih saveza, da kada god je to moguće, organizuju kontrolisane (karantinske) trenažne pripreme svojih sportista u kom slučaju su obavezni da preduzmu sledeće mere:

 • svi sportisti, treneri i ostala lica koja su uključena u kontrolisane (karantinske) trenažne pripreme na ma koji način moraju pre polaska na pripreme i započinjanja treninga biti testirane na prisustvo COVID – 19;
 • svi sportisti, treneri i ostala lica koja su uključena u kontrolisane (karantinske) pripreme na ma koji način ne smeju da napuštaju smeštaj (prostor) određen za kontrolisane (karantinske) trenažne pripreme za svo vreme trajanja priprema;
 • svi sportisti, treneri i ostala lica koja su uključena u kontrolisane (karantinske) pripreme, kao i organizatori treninga moraju se da se pridržavaju svih mera utvrđenih ovom instrukcijom, za sve vreme trajanja priprema;
 • objekti (smeštajni i trenažni) pre dolaska sportskih ekipa moraju biti dezinfikovani u skladu sa standardima dezinfenkcije koji se primenjuju radi sprečavanja mogućnosti prisustva COVID – 19;
 • sva lica koja rade u objektima koje koriste sportske ekipe (recepcionari, konobari, kuvari, lica angažovana za održavnje čistoće i dr.), moraju sve vreme nositi zaštitne maske i rukavice i poštovati sve ostale utvrđene mere prevencije u Republici Srbiji radi sprečavanja širenja COVID – 19.

08 Broj: 53-3455/2020-6

U Beogradu, 28. april 2020. godine

KRIZNI ŠTAB ZA SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19

PREUZMITE INSTRUKCIJE U PDF FORMATU